top of page

Terms and Conditions

Last Update: 15.03.2022

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A APLICAȚIEI ONLINE SPOTUS.SPACE

 

Această versiune a Termenilor și Condițiilor de Utilizare („Termenii și Condițiile”) este în vigoare începând cu data de 15.03.2022

1. INTRODUCERE

 

Termenii și Condițiile de Utilizare guvernează modul în care este utilizată Aplicația SpotUs.space („Aplicația” sau „SpotUs.space”) de către Utilizatori, așa cum sunt definiți la punctul 4 de mai jos, precum și condițiile de acces, obligațiile părților precum și orice alte elemente esențiale legate de interacțiunea Utilizatorilor cu Aplicația. În acest sens, atragem atenția asupra faptului că acești Termeni și Condiții sunt aplicabile la fiecare interacțiune a Utilizatorului cu Aplicația, indiferent de tipul Utilizatorului.

 

Atragem atenția asupra faptului că utilizarea în continuare a Aplicației presupune ca v-ați exprimat acordul cu privire la conținutul acestor Termeni și Condiții. În acest sens, continuarea accesării și utilizării Aplicației echivalează din punct de vedere juridic cu exprimarea de către Utilizator a acordului său cu privire la utilizarea serviciilor.

 

Prevederile menționate în cadrul acestor Termeni și Condiții, constituie contractul ("Contractul") care guvernează raporturile dintre Dezvoltatorul tehnic al Aplicației și orice Utilizator cu privire la utilizarea Aplicației.

 

Având în vedere acest aspect, vă recomandăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. În cazul în care doriți să accesați versiuni anterioare ale acestor Termeni și Condiții, o puteți face la următoarea adresă contact@SpotUs.space

2. CINE SUNTEM

Aplicația a fost dezvoltată la comandă și este menținută din punct de vedere tehnic de către societatea Spotus community app SRL cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Gheorghe Titeica, nr 212-214, Cladirea de Birouri Ethos House, Biroul 13, etaj 6, înregistrați la Registrul Comerțului sub nr. J40/17450/2021 având cod unic de înregistrare RO45046067 („Dezvoltator”).

3. CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

Utilizarea Aplicației și, implicit accesarea ori utilizarea oricăror servicii oferite prin intermediul Aplicației sau funcționalități ale SpotUs.space, constituie o declarație neechivocă, totală și informată a Utilizatorului privind îndeplinirea următoarelor condiții generale:

 • ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI ȘI DEȚINEREA UNEI CAPACITĂȚI DE EXERCIȚIU DEPLINE;

 • INEXISTENȚA UNOR CIRCUMSTANȚE/CAUZE/FAPTE/ACTE SAU ORICE ALTE ASPECTE CARE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA CAPACITATEA LEGALĂ A UTILIZATORULUI, INCLUSIV CAPACITATEA DE EXERCIȚIU DEPLINĂ;

 • ÎN CAZUL PROFESIONIȘTILOR, ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIȚIILOR LEGALE și DEȚINEREA TUTUROR AUTORIZAȚIILOR NECESARE PENTRU A PRESTA SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SPOTUS.SPACE/SPOTUS.SPACE;

 • ACCEPTAREA DEPLINĂ Și RESPECTAREA TUTUROR PREVEDERILOR DIN ACEST CONTRACT, INCLUSIV A CELOR PRIVIND LIMITAREA RĂSPUNDERII SPOTUS.SPACE și LEGEA APLICABILĂ.

Dacă oricare între aceste condiții nu este îndeplinită, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat să acceseze sau utilizeze Aplicația și orice servicii oferite prin intermediul Aplicației. Orice utilizare cu neîndeplinirea acestor condiții generale este considerată de către Dezvoltator ca fiind o încălcare a acestui Contract.

 

4. DEFINIȚII

În cuprinsul acestor Termeni și Condiții, înțelegem să utilizăm următoarele definiții pentru cuvintele scrise cu literă majusculă de mai jos:

 

„Aplicația” sau „SpotUs.space” - înseamnă această aplicație, respectiv un program de calculator (software), care include și interfața grafică a acestuia, conceput pentru a fi rulat pe un Echipament Informatic și care este pus la dispoziția Utilizatorilor, prin intermediul Site-ului.

“Clienți” - înseamnă persoana fizică sau juridică care este ghidat către resursa disponibila (loc parcare, birou, sala de intalniri, etc.) folosind Aplicația SpotUs.space.

„Contract” sau „Termenii și Condițiile” - înseamnă prezentul document.

„Deținător terț” - înseamnă orice persoană ce deține o locatie integrată în Aplicația SpotUs.space prin intermediul unui Integrator.

„Dezvoltator” - înseamnă Spotus community app SRL cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Gheorghe Titeica, nr 212-214, Cladirea de Birouri Ethos House, Biroul 13, etaj 6, înregistrați la Registrul Comerțului sub nr. J40/17450/2021 având cod unic de înregistrare RO45046067

„Echipament Informatic” - înseamnă un echipament informatic mobil, de tipul smartphone și/sau tabletă (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows Mobile), și/sau computer (de tip desktop sau laptop) și care poate rula în mod corespunzător Aplicația SpotUs.space.

„Integrator” - înseamnă orice profesionist, societate care integrează în Aplicația SpotUs.space o locatie deținută de un terț și pe care el o administrează.

„Partener” - înseamnă orice profesionist, societate care deține o locatie ce este integrată în Aplicația SpotUs.space.

„Site” sau „SpotUs.space” - înseamnă site-ul aferent Aplicației.

„Utilizator" - orice persoană care accesează sau utilizează SpotUs.space, inclusiv Clientul.

 

5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul dintre Utilizator și Dezvoltator se încheie la momentul bifării de către Utilizator a căsuței privind înțelegerea și acceptarea Termenilor și Condițiilor Aplicației.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

6.1 Servicii

Aplicația presupune un program software, conceput pentru a fi rulat pe Echipamentul Informatic și care este pus la dispoziția Utilizatorilor de către Dezvoltator. În funcție de politicile de afaceri ale Dezvoltatorului, astfel cum acestea au fost convenite cu Partenerul, serviciile vor putea fi puse la dispoziția Utilizatorului și prin intermediul Site-ului.

 

Prin accesarea SpotUs.space și acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul va fi ghidat către resursa disponibila din interfața grafică a Aplicației SpotUs.space.

Acest lucru se va realiza prin intermediul:

 • instalării de către Utilizator a Aplicației în orice Echipament Informatic deținut de către acesta, și

 • existenței unui acord de operare virtuală a respectivei parcări dintre Dezvoltator, Integrator și Partner, și

 • existenței calității de angajat/colaborator etc. a Integratorului sau Partenerului in persoana Utilizatorului sau ca acesta din urmă să fie un terț invitat de către Integrator sau Partener.

 

6.2 Costul Serviciului

Utilizatorul nu va suporta costurile aferente furnizării Serviciului, respectiv contravaloarea cheltuielilor făcute de Dezvoltator pentru prestarea acestuia.

Costul furnizării Serviciului este suportat de către Partener sau Integrator în temeiul contractului existent între acesta și Dezvoltator. 

7. DREPT DE RETRAGERE AL UTILIZATORULUI

Conform Termenilor și Condiții, după încheierea Contractului conform 5, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la furnizarea a Serviciului.

 

Utilizatorul înțelege și este de acord că, în conformitate cu legea aplicabilă, Contractul este exceptat de la dreptul de retragere odată ce Serviciul este furnizat în întregime.

8. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A UTILIZATORULUI

Pentru a putea accesa funcționalitățile puse la dispoziție de Dezvoltator, Utilizatorului i se va cere să finalizeze procesul de înregistrare prin:

 

 • Crearea unui cont cu : contul Gmail, contul Facebook sau cu numarul de telefon

 • Furnizarea informațiilor de mai jos

  • email business

  • numar inmatriculare autovehicul

 

 Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia.

 

Modul de prelucrare și de păstrare a acestor date este stabilit prin Nota de Informare.  
În niciun caz Dezvoltatorul, sau orice entități asociate cu Dezvoltatorul nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către Utilizator a datelor și informațiilor furnizate către orice terț.


Atragem atenția asupra faptului că furnizarea de către Utilizator a unor informații incomplete sau greșite procedura de înregistrare a contului de utilizator al Utilizatorului poate fi amânată sau refuzată de către Dezvoltator. Similar, Dezvoltatorul poate amâna sau refuza înregistrarea în Aplicație a unui Utilizator atunci când aceste se află într-o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu activitatea Dezvoltatorului și/sau a oricarei entități asociate cu aceasta.

9. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul este de acord sa utilizeze Aplicația numai pentru a beneficia de serviciile incluse în cadrul acestor Termeni și Condiții și nu pentru orice alt scop care poate fi considerat inadmisibil sau care implică utilizarea ilegală a SpotUs.space.

 

Nu trebuie să ne furnizezi date false, incorecte (de ex. inexacte), care ne pot induce în eroare sau neactualizate atunci când accesezi sau utilizezi Aplicația.

 

Toate acțiunile pe care le realizează Utilizatorul atunci când utilizează Aplicația trebuie să fie realizate în numele propriu și pe seama sa. Orice utilizare a SpotUs.space în numele, pe seama, în scopurile sau beneficiile altor persoane fizice sau juridice este strict interzisă.

 

Este strict interzis utilizarea SpotUs.space pentru a realiza activități ilegale sau pentru a efectua orice activitate care nu respectă legislația aplicabilă, sau care este frauduloasă sau are un scop sau efect ilegal sau fraudulos.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea SpotUs.space se face în condițiile disponibile prin intermediul Echipamentului Informatic și "CA ATARE", respectiv "ASA CUM ESTE DISPONIBIL", fără nicio reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită a Dezvoltatorului.


Dezvoltatorul și entitățile asociate cu acesta, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Aplicației, sau furnizarea oricăror Servicii.


Dezvoltatorul nu declară și nu oferă nici o garanție că:

 • SpotUs.space va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau

 • această Aplicație va îndeplini anumite cerințe, altele decât cele prezentate, sau

 • că funcționarea SpotUs.space va fi neîntreruptă sau fără erori, sau

 • oricare și toate defectele sau erorile vor fi corectate sau

 • Aplicația inclusiv serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta Echipamentul Informatic cu care interacționează direct sau indirect.

 

Dezvoltatorul si/sau entitățile asociate cu acesta își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorului oricând accesul la aplicația SpotUs.space și de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a SpotUs.space.

Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în SpotUs.space ori transmise prin mijloacele de comunicare de către Utilizatori.

 

Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta nu răspund pentru nicio dificultate sau eroare ivită în cursul furnizării Serviciului ca urmare a unor informații incomplete, eronate sau false furnizate de Utilizator.

 

Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta nu răspund pentru compatibilitatea hardware și software a platformei utilizate pentru accesarea Aplicației cu dispozitivul utilizat de Utilizator și pentru posibile erori ce pot apărea ca urmare a unor eventuale incompatibilități.

 

Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta nu răspund pentru orice alte probleme tehnice apărute în legătură cu prestarea Serviciului cauzate de factori externi care nu pot fi influențați de Dezvoltator, incluzând dar fără a se limita la conexiunea la internet a Utilizatorului.

11. DESPAGUBIRI

Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, în legătura cu:

 • orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, inclusiv ca urmare a furnizării unor informații incorecte, inexacte sau incomplete.

 • orice pretenție sau cerere făcută de către o terță persoană și care decurge din utilizarea neconformă a Aplicației de către Utilizator și/sau ca urmare a transmiterii oricărei informații incluse de către Utilizator (de ex., parolă, denumire utilizator etc.) în cadrul Aplicației,

incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către Dezvoltatorul și/sau entitățile asociate cu acesta.

12. NOTIFICARI

SpotUs.space poate lua legătura cu tine prin e-mail, SMS, mesaj transmis în Aplicație, în funcție de opțiunile exprimate și de permisiunile acordate în cadrul Aplicației. Dezvoltatorul va lua legătura cu Utilizatorul pentru următoarele scopuri:

 • notificări operaționale necesare furnizării Serviciilor (de ex., mesaje legate de validitatea contului, actualizarea Termenilor și Condițiilor, Notei de Informare, încălcări de securitate, noi funcționalități etc.)

 • notificări privitoare la furnizarea Serviciilor (de ex., mesaje privind disponibilitatea locurilor de parcare etc.).

Notificările operaționale vor putea fi transmise indiferent de permisiunea acordată, prin canalele de comunicare selectate de Utilizator.

13. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și orice drepturi conexe cu privire la Servicii, procese, software, tehnologii, mărci, invenții aferente Aplicației SpotUs.space, sunt proprietatea exclusivă a Dezvoltatorului, iar acesta din urmă este singura entitate care are dreptul să dispună de astfel de drepturi.

 

Este strict interzis Utilizatorului să încalce oricare dintre drepturile de proprietate intelectuală menționate mai sus prin intermediul unei acțiuni și/sau inacțiuni exprese sau implicite, directe sau indirecte.

14. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ COMPETENTĂ

Furnizarea Serviciilor și încheierea Contractului în cadrul Aplicației, precum și utilizarea Aplicației sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. Orice dispută în legătură cu Contractul va fi definitiv soluționată de instanța română competentă.

 

Utilizatorul poate, dar nu este obligat, să contacteze Dezvoltatorul în vederea ajungerii la o soluție amiabilă anterior deducerii unui litigiu instanței. Dezvoltatorul nu a instituit o procedură prealabilă extrajudiciară specifică pentru soluționarea diferendelor.

 

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

 

15. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum și orice alți termeni și condiții speciale afișate prin intermediul Aplicației.

 

Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Dezvoltatorul publică modificările/actualizările acestor Termeni și Condiții, sau când publică Termenii și Condițiile modificate sau condițiile suplimentare în secțiunile aferente Serviciul relevant pentru care acestea sunt aplicabile.

 

Accesarea sau utilizarea în continuare a Aplicației și furnizarea Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta Termenii și Condițiile astfel cum acestea sunt modificate și/sau actualizate.

 

16. DIVERSE

Utilizatorul poate transmite Dezvoltatorului orice reclamație privind Serviciul furnizat prin e-mail la adresa contact@SpotUs.space  

 

Dezvoltatorul va răspunde reclamațiilor primite de la Utilizatori în termen de 30 de zile de la primirea acestora. 

 

Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentele Termeni și Condiții în orice moment. Orice asemenea modificare va fi prealabil acceptată de către Utilizator prin bifarea căsuței de acceptare a Termenilor şi Condițiilor în forma existentă la data accesării Aplicației.

bottom of page